Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach

 

Nawigacja

 • Wolne dni!!!

  Drodzy Rodzice!

  W dniach 30.03 i 31.03. 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Tarnowskich Górach ze względu na rekolekcje zmianie ulega organizacja pracy i nauki.

  30.03.2015 r.

  Kl. I-III    

  8.30 – 9.45 – zajęcia z wychowawcą

  10.00 –  około 11.15 – nauka rekolekcyjna w kościele

  Kl. IV – VI        

  10.00 – 11.15 – zajęcia z wychowawcą

  11.30 – do około 13.00 – nauka rekolekcyjna w kościele

  31.03.2015 r.

  Kl. I-III    

  8.30 – 9.45 – zajęcia z wychowawcą

  10.00 –  około 11.15 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

  Kl. IV – VI        

  10.00 – 11.15 – zajęcia z wychowawcą

  11.30 – do około 12.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną

  W dniach 30.03., 31.03. 2015 r. zajęcia w świetlicy odbywają się od 6.30 – 16.30.

  Zapisy do świetlicy na obiad– u p. K. Bytomskiej do 27.03.2015

  Z kolei 1.04.2015 r. – odbywa się sprawdzian po VI klasie. Dla uczniów klas I-V, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym dniu, odbywają się jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane w świetlicy.

  W dniu 1.04.2015 r. zajęcia w świetlicy odbywają się od 6.30 – 16.30.

  Zapisy do świetlicy i  na obiad– u p. K. Bytomskiej do 27.03.2015

  Podczas przerwy świątecznej w dniach 2.04, 3.04. i 7.04. w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

  Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach, odbywają się jedynie zajęcia opiekuńczo organizowane w świetlicy.

  W dniach 2.04., 3.04. i 7.04.2015 r. zajęcia w świetlicy odbywają się od 7.00 – 16.00

  Zapisy do świetlicy i  na obiad– u p. K. Bytomskiej do 27.03.2015

 • MATEMATYKA IGŁĄ WYSZYWANA - WYSZYWANKI MATEMATYCZNE TEMAT ZWIERZĘTA

  Zapraszam uczniów do udziału w konkursie WYSZYWANKI MATEMATYCZNE - ZWIERZĘTA. Termin oddawania prac upływa 30 maja 2015r.

  Prace oddajemy u Pani Sabiny Gurowiec sala 23nb.

 • KONKURS ZBIERAMY NAKRĘTKI CHRONIMY ŚRODOWISKO.

  W dalszym ciągu zbieramy nakrętki dla chorej Oliwii.

  W klasach I - III nakrętki zbiera pani: Sonia Kucewicz

  W klasach IV - V nakrętki zbiera pani: Sabina Gurowiec

  W klasach VI -  nakrętki zbiera pani: Iwona Szeja

  Prosimy o segregowanie nakrętek kolorami.

  Ilość nakrętek, imię, nazwisko i klasa ucznia mają być umieszczone na karteczce i oddane razem z nakrętkami nauczycielowi.

 •  

 • PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA NASZĄ SZKOŁĘ


 • SZKOLNY KONKURS Z RUCHU DROGOWEGO DLA UCZNIÓW KTÓRZY MAJĄ KARTĘ ROWEROWĄ.

  Termin 24.03.2015
  I etap pisemny - 24.03.2015
  II etap praktyczny - dla 8 uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów w etapie pisemnym - 26.04.2015

 • SZKOLNY KONKURS Z PIERWSZEJ POMOCY dla uczniów z klas IV-VI

  I etap pisemny - 20.04.2015

  II etap praktyczny - dla 6 uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów w etapie pisemnym - 22.04.2015

   

   

   

   

 • SZKOLNY KONKURS NA NAJCIEKAWSZE JAJKO WIELKANOCNE

  Konkurs na najciekawsze jajko wielkanocne dla uczniów klas IV-VI
  Technika dowolna.
  Termin 25.03.2015 
  Prace należy oddać u Pani Sabiny Gurowiec w sali 23n.

 • INFORMACJA OD PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW

  Witam,  

  17 marca będą miały miejsce Dni Otwarte Szkoły powiązane z kiermaszem wiosennym (wielkanocnym). Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców padła propozycja grupy rodziców o zmianie "formy" kiermaszu. Miałby on mieć charakter "konkursu" . Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło (w wyznaczonym terminie) 5 klas.

  Wobec takich decyzji najbliższy kiermasz odbędzie się na „starych” zasadach. 

  Z góry dziękujemy naszym drogim, niezawodnym Rodzicom, Uczniom i Pracownikom szkoły.

  Dziękuję, Gosia Macioła

 • OŁÓWEK DLA AFRYKI

  Zgodnie z podaną wcześniej informacją, 19 lutego zbieraliśmy przybory szkolne dla dzieci z Afryki.

  Cieszymy się z ogromnego zaangażowania w tę akcję uczniów naszej szkoły pomimo, że trwała ona tylko jeden dzień.

  Zebraliśmy bardzo dużo kredek, długopisów, ołówków, linijek, gumek i temperówek, itp. Łącznie po zważeniu - 19kg i 460dag.

  W kolejnym dniu wszystko zostało spakowane do kartonu  i wysłane na adres Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w Poznaniu, gdzie po segregacji zostanie dostarczone dzieciom na Czarnym Lądzie.

  Dziękujemy wszystkim, który wzięli udział w tej zbiórce i tym, którzy pomagali w przesłaniu paczki.

   

  s. Janina i uczniowie z Koła Misyjnego

 • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

  ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 13 W TARNOWSKICH GÓRACH  NA ROK  SZKOLNY 2015/2016.

   Podstawa prawna:

  Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 ze zm.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013 poz. 1265) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7)

  1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmuje się dzieci:

  a). urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły
  spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 b). urodzone w 2009 r.

  3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
  a). z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
  b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem
  szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.
  Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego
  oddziału.

  4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania
  rekrutacyjnego.

  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły

  6. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów ustalonych przez
  organ prowadzący:

  a). dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną
  wymagają codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w rejonie
  szkoły – 3 pkt
  b). dzieci posiadające rodzeństwo w tej samej szkole – 3pkt
  c). dzieci pracowników szkoły - 3 pkt
  d). dzieci rodziców pracujących w rejonie szkoły - 3 pkt
  e) dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci - 2 pkt
  f). dzieci mieszkające na terenie gminy Tarnowskie Góry – 1 pkt
  g). dzieci niespełniające kryteriów wymienionych w pkt 3a-f w przypadku wolnych
  miejsc. O przyjęciu tych dzieci decyduje kolejność  wniosków składanych przez
  rodziców/prawnych opiekunów. 

  7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
  zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

  8. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:
  - liczebność oddziałów - do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę
  wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego
  - rok i miesiąc urodzenia dziecka
  -
  inne wskazania

  9. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu
  a) zapisy dzieci do szkoły –
  od 16 lutego do 31 marca 2015
  b) postępowanie rekrutacyjne – do 30 kwietnia
  c). podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – do 8 maja
  d). ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 31 maja

  10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska.
  Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym Szkoły Podstawowej nr 13
  w Tarnowskich Górach.

  11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji można
  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  dziecka do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

  12. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni
  od otrzymania odwołania.

  13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
  miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno
  się zakończyć do końca sierpnia.

  14. Wymagana dokumentacja:
  a)
  dzieci zamieszkałe w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 - Karta zgłoszenia dziecka do
  klasy pierwszej –
  Załącznik nr 1
  b). dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły –
  Załącznik nr 2

  15. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/
  opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu
  realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego
  .

  16.  Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.


  załącznik nr 1  Karta_zgloszenia_dziecka.pdf 

  załącznik nr 2 Wniosek_o_przyjecie_dziecka_spoza_obwodu.pdf

 • Wyniki projektu UNICEF „Na najbardziej oryginalną lalkę”

  Zgodnie z zapowiedziami dnia 27 stycznia br po jasełkach, które zostały przedstawione w świetlicy naszej szkoły, podano wyniki projektu UNICEF „Na najbardziej oryginalną lalkę”. Po wyczytaniu zwycięzców wręczono dyplomy i pamiątkowe nagrody.

   

  Nagrodzone zostały:

  I miejsce NATALIA GĘSIARZ kl. IIb - za lalkę z Indii „Amiya”

  II miejsce BARBARA SIWY kl. IIc - za tancerkę z Hiszpanii „Jacimtę”

  III miejsce IWONA PYTEL kl. IIc - za Japonkę „Tinę”.

   

  Wyróżnienie otrzymały:

  • JOANNA LEBEL kl. 5c. za malarza „Pierra”

  • KINGA MISIEK kl. 4b za Eskimoskę „Nukę”

  • WIKTORIA KOWOLIK kl. Ic za dziewczynę „Mili”

   

  Po zakończeniu akademii dzieci z Koła Misyjnego z pomocą Rodzica i s. Janiny sprzedawały uszyte lalki. Dzięki dobroci i szczodrobliwości przybyłych Rodziców udało nam się sprzedać wszystkie lalki. Całkowity zebrany koszt to 625 zł. Pieniądze przekazano na konto UNICEF.

  Od marca będzie można głosować na lalki, które zostaną zgłoszone przez placówki oświatowe w Polsce. Mamy taką cicha nadzieję, że wygramy. Będzie to możliwe wtedy, gdy nasza lalka zdobędzie najwięcej głosów. Więcej informacji podamy w późniejszym terminie.

   

  Gratulujemy wszystkim, których lalki zostały wyróżnione.

  Uczniów, których nie wymieniliśmy, a robili lalki, prosimy by się nie smucili, gdyż ich laleczki na pewno będą się podobać i będą one cieszyć te dzieci, do których trafiły. Ponadto sprawicie dużo radości dzieciom w Sudanie Południowym, gdyż za pieniądze przesłane za sprzedaż lalek międzynarodowa organizacja UNICEF kupi im to co najbardziej potrzebne: jedzenie i leki.

   

  Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ofiarodawcom lalek oraz tym, którzy się nimi zaopiekowali.

   

  s. Janina Michnik z dziećmi z Koła Misyjnego

 • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

  WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

   

  I MIEJSCE - JAKUB OPARA kl VI a

  II MIEJSCE - NATALIA KACZMARCZYK kl. VIa

  III MIEJSCE - JAKUB SIWY kl. V c

  WYRÓŻNIENIE - KAMIL TRAUTMAN kl. VI b

 • X edycja konkursu papieskiego

  Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w X edycji konkursu papieskiego.

   

  Temat konkursu: Praca i wytrwałość w życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

   

  Organizatorzy: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

  Honorowy patronat:

  Biskup pomocniczy diecezji gliwickiej i Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

   

  Cele Konkursu:

  • Przybliżenie uczniom życia i nauczania świętego Jana Pawła II

  • Kształtowanie w uczniach postawy szacunku, wytrwałości i radości z dobrze wykonanej pracy

  • Kształtowanie postaw chrześcijańskich we własnym środowisku

   

  Zasady konkursu:

   

  Kategoria: Literacka

  Uczniowie piszą list do św. Jana Pawła II o swoich marzeniach związanych z przyszłością oraz zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej. W pracy konkursowej należy uwzględnić wskazówki, przykład życia i wytrwalej pracy świętego.

   

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.

  Zgłoszona praca nie powinna przekroczyć jednej strony A4 (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm.)

  Prace należy złożyć u nauczycieli religii do 5.03.2015 roku.

  Ocenie podlegać będzie:

  • Zgodność z założeniami konkursu

  • Oryginalność ujęcia tematu

  • Samodzielność wykonanej pracy

  • Poprawność językowa

   

  Kategoria: Praca Plastyczna

  Prace plastyczna na temat: Praca i wytrwałość w życiu i nauczaniu Jana Pawła II

  Technika pracy dowolna (kolaż, rysunek, malarstwo, itp.)

  Wykluczone są prace przestrzenne i wykonane komputerowo (np. prezentacje)

   

  Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV-VI

  Format pracy: A3

  Uczniowie wykonują prace plastyczne zgodnie z podanym tematem. Zaleca się, by uczestnicy w swych pracach odnosili się do celów konkursu.

  Prace należy złożyć u nauczycieli religii do 15.03.2015 roku.

  Ocenie przez komisję podlegać będzie:

   

   

   

  • Zgodność z założeniami konkursu

  • Oryginalność ujęcia tematu

  • Atrakcyjność i pomysłowość

  • Walory artystyczne

  • Samodzielność wykonania pracy

 • Zima w Mieście 2015- sprawozdanie

  W pierwszym dniu zimowiska dzieci zapoznały się z regulaminem zimowiska, z zasadami bezpieczeństwa oraz dowiedziały się jakie czekają na nie atrakcje w tym tygodniu. Następnie dzieci pojechały do 'Alele" gdzie bawiły się wspaniale i wcale nie chciały wracać :)

  Po powrocie do szkoły czekał na uczestników pyszny żurek i dalsze gry i zabawy :)

  Jutro planowany jest wyjazd do kina na najnowszą część Pingwinów. 

   

  3.02.2015 uczestnicy zimowiska byli w kinie, w Zabrzu na filmie "Pingwiny z Madagaskaru" w wersji 3D.

  Wszyscy byli zachwyceni filmem, również dorośli ;)

  Po filmie był pyszny obiad oraz spotkanie grupy starszych dzieci z paniami z bytomskiego Sanepidu. Młodsze dzieci były pochłonięte rysowaniem.

  W środę, 04.02.2015 uczestnicy zimowiska pojechali do Sportowej Doliny gdzie pod czujnym okiem opiekunów zażywali zdrowego i świeżego powietrza krzycząc ile sił w płucach - podczas zjazdów na ślizgaczach. Radości i zabawy było tyle co śniegu w dolomitach - czyli pod dostatkiem. :) 

  Po powrocie, na dzieci czekał ciepły obiad i prelekcja przedstawicieli bytomskiego Sanepidu dla maluchów a starsze dzieci w tym czasie miały zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy.

  Mamy nadzieję, że nadmiar wrażeń nie spowoduje u nikogo gorączkowych reakcji zdrowotnych ;)

   

  W czwartek dzieci pojechały do Starych Tarnowic, gdzie po warsztatach uczestniczyły w lekcji muzealnej a następnie zwiedzały komnaty zamkowe. Warsztaty dzieciom bardzo się podobały - nauczyły się za pomocą serwetek ozdabiać drewniane skrzynki. Każdy mógł swoje dzieło zabrać do domu. :)

  Lekcja historii dotyczyła rycerzy, ich kodeksu honorowego, sposobu życia i wreszcie - ubioru - zbroi, którą wkładali do bitwy. Ta część cieszyła się największą popularnością, a gdy pan przewodnik pozwolił jeszcze przymierzyć hełm, radości nie było końca.

  Następnie dzieci miały okazję zobaczyć jak kiedyś żyło się na zamku - zwiedzały komnaty o różnym zastosowaniu, porównywały na fotografiach zamek przed renowacją i po niej, oraz zachwycały się makietami, które znajdowały się na najwyższym piętrze zamku.

  W piątek nasi dzielni uczestnicy zimowiska pluskali się w wodzie pod czujnym orkiem instruktorów nauki pływania. Dzieci miały wiele radości - intstuktorzy zapwenili im mnóstwo bezpiecznych gier i zabaw w wodzie. W międzyczasie nasi co dzielniejsi uczniowie mogli stawić czoła wzburzonym falom a mniej odważni mogli obserwować śmiałków lub moczyć tylko palce u stóp. ;)

  Na zakończenie pobytu na basenie dzieci mogły zjechać rurami - żółtą i niebieską - w zależności od ich umiejętności i możliwości :) Kto był w naszym aquaparku, ten wie, ile to frajdy :)

   

 • INFORMACJA

  Indywidualne konsultacje z nauczycielami, wychowawcami klas, dnia 17 marca 2015 roku

  odbędą się w godzinach: 17.45 - 19.00

 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

  Zapraszamy do konkursów organizowanych w ramach obchodzonego 10 lutego Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku obchodom pzryświecało hasło „Razem tworzymy lepszy Internet”. Każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

  1. Konkurs na prezentację multimedialną dla klas IV-VI, tytuł prezentacji  "Dekalog użytkownika Internetu"

  • przygotujcie pracę na powyższy temat, prezentacja powinna składać się z max 15 slajdów, wykonana samodzielnie
  • przygotowana w programie PowerPoint
  • przesłana na adres: biblioteka_sp13@op.pl w terminie do: 6 marzec (W temacie maila należy wpisać: prezentacja_imię_nazwisko np. prezentacja_Karol_Kubanek)

   

  2. Konkurs plastyczny  dla klas I-VI na Komiks tematycznie związany z bezpiecznym Internetem.

  • komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną. Liczy się pomysłowość, orginalność, odpowiednia forma przekazu.
  • prace rozpatrywane będą w kategoriach klas I-III oraz IV - VI
  • termin składania prac upływa 6 marca (na prace czekamy w szkolnej bibliotece)

   

  DLA ZWICIĘZCÓW PRZEWIDZIANO NAGRODY!!!

   

   

 • "KOT to jest kot" konkurs plastyczny dla klas I-VI

  Szkolna Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas I-VI do udziału w konkursie plastycznym "KOT to jest kot"

  • Narysuj portret kota, przedstaw plastycznie wizję kociej natury
  • format pracy A3 lub A4
  • na prace czekamy do 9 marca w Szkolnej Bibliotece

  NAJLEPSZE PRACE NAGRODZIMY

 • Zbiórka Makulatury

  Dnia 28.01.2015 (środa)  w godzinach od  7.30 do 12.00

  w szole odbędzie się zbiórka makulatury.

   

  ZAPRASZAMY

  Szkolne koło LOP

 • Wszystkie Kolory Świata

  Dnia 15 stycznia br zakończyliśmy zbieranie lalek w ramach projektu UNICEF Wszystkie Kolory Świata”. Wpłynęło 30 pięknych lal, które reprezentują różne zakątki świata. Rozstrzygnięcie konkursu (etap szkolny) miało miejsce 20 stycznia. Jury wybrało sześć najciekawszych prac. Została też wyłoniona lalka, która będzie reprezentować naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie.

  Wyniki konkursu szkolnego zostaną podane po zakończeniu jasełek w świetlicy szkolnej dnia 27 stycznia br, o godzinie 17.00.

  Wszystkim osobom, które zaangażowały się w uszycie lalki BARDZO DZIĘKUJEMY.

  Już od rana 27 stycznia, w holu naszej szkoły będzie można zobaczyć wszystkie prace a po jasełkach nabyć wybraną lalkę okazując w ten sposób pomoc dzieciom w Sudanie Południowym.

  ZAPRASZAMY!

   

  Dzieci z Koła Misyjnego wraz z s. Janiną Michnik

strona: